Condicions d'Ús

Aquestes Condicions Generals regulen l'adquisició de productes a través de la nostra botiga online www.argentos.barcelona i tenen vigència conjuntament amb la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de Cookies.

Les dades identificatives del titular del lloc web són:

Nicolás Ismael Fernández d'ara endavant Restaurant Argento's
c/ Balién, 74 - Barcelona.
08009 - Barcelona
NIF: Y1629811E
Tel.: +34.933153387
Email: hola@argentos.barcelona

1. Objecte

El propòsit de les presents Condicions Generals de Venda és, d'una banda, informar els possibles compradors de les condicions i modalitats en les quals el venedor procedeix a la venda i lliurament dels productes oferts (d'ara endavant, els “Productes”) i, per una altra, definir els drets i obligacions de les parts en el marc de la venda de Productes per part de Restaurant Argento's al comprador (d'ara endavant, el “Comprador”), qui declara en tot cas ser major de divuit anys i disposar de la capacitat legal necessària per a contractar.


Les presents Condicions Generals de Venda s'aplicaran, sense restricció ni cap reserva, a totes les vendes de Productes que Restaurant Argento's ofereix en el seu lloc web accessible a través de la direcció www.argentos.barcelona (d'ara endavant, el “Lloc web”).

El fet de realitzar una comanda de Productes oferts per a la venda en el Lloc web (d'ara endavant, la “Comanda”) comporta per al Comprador la plena i total acceptació de les presents Condicions Generals de Venda, el coneixement previ de la qual a la realització de la Comanda reconeix el Comprador.

Restaurant Argento's es reserva en tot moment la possibilitat de modificar les presents Condicions Generals de Venda. No obstant això, les Condicions Generals de Venda aplicables a la Comanda seran aquelles que el Comprador hagués acceptat en el moment de realitzar la Comanda.

Les presents Condicions Generals de Venda es completaran amb la Nota Legal i la Política de Privacitat i de Cookies.

2. Procediment de Comanda

2.1. Característiques dels Productes

El Comprador podrà seleccionar un o diversos Productes d'entre les diferents categories ofertes per Restaurant Argento's en el Lloc web.

De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer en el Lloc web les característiques fonamentals del o dels Productes que desitgi adquirir i la seva composició.

Si bé es prenen totes les precaucions necessàries, alguns Productes poden contenir productes al·lergògens. Restaurant Argento's insta als compradors que sofreixin algun tipus d'al·lèrgia, trastorn alimentós o similar que consultin la llista d'al·lergògens proporcionada en el Lloc web, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament (UE) n o 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.

2.2. Disponibilitat

Els Productes estan subjectes a disponibilitat. En la majoria dels casos, el venedor de l'establiment de Restaurant Argento's de la seva localitat li oferirà una alternativa per a qualsevol Producte que estigui esgotat.

En tot cas, en el supòsit d'absència total o parcial de disponibilitat dels Productes amb posterioritat a la realització de la Comanda, s'informarà indistintament per telèfon o per correu electrònic al Comprador, al més aviat possible, de l'absència de disponibilitat del Producte esgotat i de la possibilitat de substituir-lo per un altre equivalent, a elecció del Comprador, o, en el seu cas, d'anul·lar totalment o parcialment la seva Comanda.

2.3. Formalització de la Comanda

La realització d'una Comanda equival a l'acceptació de les presents Condicions Generals de Venda, acceptant que això implica per al Comprador una obligació de pagament, dels preus, quantitats, característiques, i terminis de lliurament dels Productes sol·licitats pel Comprador.

Durant el procés de Comanda, el Comprador haurà de proporcionar determinades dades de caràcter personal amb caràcter obligatori, el tractament del qual estarà sotmès a la Política de Privacitat, que haurà de ser acceptada abans de la formalització de la Comanda. La negativa a proporcionar les dades personals requerides impedirà la formalització de la Comanda.

La Comanda serà confirmada per Restaurant Argento's mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al Comprador. Restaurant Argento's no assumeix cap responsabilitat en cas d'error en la introducció de l'adreça de correu electrònic o de no recepció del correu electrònic de confirmació de Comanda. En aquests casos la venda tindrà caràcter definitiu, excepte en cas d'anul·lació de la Comanda per part de Restaurant Argento's, especialment en el supòsit de falta de disponibilitat de determinats Productes.

Restaurant Argento's estarà autoritzada per a cobrar la integritat del preu corresponent a aquesta Comanda a partir de l'enviament del correu electrònic informant el Comprador de la confirmació de la seva Comanda, amb indicació del termini aproximat de lliurament d'aquest.

2.4 Venda de begudes alcohòliques

De conformitat amb la legislació aplicable, està prohibida la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys. Restaurant Argento's es reserva el dret a suspendre o anul·lar el lliurament d'una Comanda, amb independència de la seva naturalesa i grau d'execució, en cas que sospiti que el Comprador és menor d'edat, reservant-se per a tal suposat la possibilitat d'exigir l'exhibició de DNI o document d'identitat equivalent a la persona que rebi la Comanda.

Així mateix, Restaurant Argento's es reserva el dret a suspendre o anul·lar el lliurament de begudes alcohòliques que integrin una Comanda d'acord amb la normativa sobre límits horaris per a la venda de begudes alcohòliques que resulti aplicable a l'establiment de referència. Amb caràcter general, podrà denegar-se el lliurament de begudes alcohòliques en cas que la Comanda s'hagi formalitzat durant l'horari comprès entre les 21.30 hores i les 8 hores de l'endemà.

Restaurant Argento's recomana el consum responsable.

3. Preu i mitjans de pagament

3.1. Preu de venda

El preu de venda, indicat en euros, dels Productes oferts en el Lloc web serà el preu vigent en el moment de realització de la Comanda per part del Comprador. El preu de venda dels Productes podrà en tot moment ser modificat per Restaurant Argento's. Aquesta modificació serà comunicada al Comprador amb anterioritat a la realització de la Comanda. Aquest preu serà l'aplicable en el marc de la venda a distància i en qualsevol de les seves modalitats de lliurament.

Els preus inclouran els impostos indirectes aplicables en la data de la Comanda. Qualsevol modificació del tipus impositiu aplicable repercutirà automàticament en el preu dels Productes que Restaurant Argento's ven en el Lloc web.

3.2 Mitjans de pagament

Acceptem els següents mètodes de pagament:

Targeta bancària: Visa i MasterCard

Els mètodes de pagament detallats podrien variar segons l'establiment.

El Comprador garanteix a Restaurant Argento's disposar de les autoritzacions necessàries per a fer ús del mitjà de pagament que hagués triat per a la seva Comanda en el moment de registrar el mateix.

3.3 Altres condicions de pagament

El Comprador pot sol·licitar una factura del tiquet de compra dirigint-se al Servei d'Atenció al Client de l'establiment de Restaurant Argento's al qual hagués realitzat la Comanda.

Totes les Comandes han d'abonar-se en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris. Els costos bancaris correran, en el seu cas, per compte del Comprador (incloent el supòsit de reemborsament).

Restaurant Argento's es reserva el dret a suspendre o anul·lar el lliurament d'una Comanda, amb independència de la seva naturalesa i grau d'execució, en cas d'impagament o de pagament parcial dels imports deguts pel Comprador, en cas d'incidències en el pagament o en cas de frau, consumat o en grau de temptativa, relacionat amb la utilització del Lloc web de Restaurant Argento's, incloent el frau comès en ocasió d'anteriors Comandes, o en qualssevol altres supòsits en els quals Restaurant Argento's consideri necessari rebutjar la Comanda per motius raonables.

Si Restaurant Argento's ha de realitzar un reemborsament a conseqüència de la no acceptació d'una Comanda o de la seva cancel·lació, procurarà abonar-lo en compte en un termini de 10 dies hàbils.

3.4 Seguretat en les operacions de pagament

A fi de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targeta bancària, el Comprador haurà de comunicar a Restaurant Argento's el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada pel Comprador.

En el marc de la lluita contra el frau en Internet, les dades relatives a la Comanda del Comprador podran ser comunicats als tercers habilitats per llei o designats per Restaurant Argento's, a l'únic efecte de verificar la identitat del Comprador, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament emprat i del lliurament previst.

Restaurant Argento's es reserva el dret a exigir fotocòpia del document d'identitat del Comprador i/o qualssevol altres dades relatives a la identitat del Comprador. El Comprador disposa de dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal que el concerneixin i siguin objecte de tractament per part de Restaurant Argento's, en les condicions previstes en la nostra Política de Privacitat.

Restaurant Argento's es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

4. Ofertes promocionals

Les ofertes presentades per Restaurant Argento's seran vàlides mentre romanguin anunciades en el Lloc web i fins a fi d'existències, i podran sotmetre's a les seves pròpies condicions particulars.

5. Lliurament i recollida

5.1. Maneres de lliurament.

Les Comandes podran ser lliurades de les següents formes:

Lliurament en el domicili indicat pel Comprador (Comanda mínima per import de 8 euros)
Recollida en establiment per part del Comprador

5.2. Terminis de lliurament.

Els terminis de lliurament són aproximats i comencen a comptar des de l'enviament del correu electrònic de confirmació de la Comanda.

El nostre objectiu és proporcionar el millor servei de lliurament de pizzes del mercat, la qual cosa inclou posseir una gran reputació en els nostres horaris de lliurament, això suposa lliurar la Comanda en l'hora indicada amb caràcter aproximat i no vinculant, si bé factors aliens al control de Restaurant Argento's com la meteorologia, malaltia del personal i/o el trànsit podrien, ocasionalment, produir pertorbacions en el termini de lliurament. En el cas que s'excedissin de forma no raonable els terminis de lliurament per qualsevol causa de força major, el Comprador tindrà la possibilitat d'anul·lar la seva Comanda.

El reemborsament es realitzarà al més aviat possible i en tot cas en el termini de deu dies hàbils des de la data en què el Comprador hagués anul·lat la seva Comanda.

Restaurant Argento's no accepta Comandes de lliurament a domicili ni de recollida en botiga efectuats amb menys de 30 minuts d'antelació a l'hora de tancament de l'establiment de referència.

5.2.1. Lliurament a domicili

Restaurant Argento's ofereix un servei de lliurament limitat i gratuït a Barcelona.

De no trobar-se vostè en una de les nostres zones de lliurament, tindrà la possibilitat de recollir la seva Comanda en qualsevol de les nostres botigues.

5.2.2. Recollida en establiment per part del Comprador

Les Comandes per a recollir en establiment estan disponibles en un termini aproximat de 20 minuts, si bé factors aliens a Restaurant Argento's com la malaltia del personal, la falta de subministrament elèctric o l'absència de disponibilitat de sistemes informàtics, podrien ocasionalment produir pertorbacions en els terminis de lliurament. En el supòsit que s'excedissin, de forma no raonable, els terminis de lliurament per qualsevol causa de força major, el Comprador tindrà la possibilitat d'anul·lar la seva Comanda.

El reemborsament es realitzarà al més aviat possible i en tot cas en el termini de deu dies hàbils des de la data en què el Comprador hagués anul·lat la seva Comanda. Les Comandes per a recollir hauran de ser abonats per mitjà de targeta bancària a través del Lloc web en el moment de formalitzar la Comanda.

5.3 Anomalies, danys, falta de conformitat

El Comprador haurà de comunicar la falta de conformitat amb la Comanda lliurada al Servei d'Atenció al Client de l'establiment de Restaurant Argento's al qual hagués realitzat la Comanda.

El Servei d'Atenció al Client de Restaurant Argento's podrà sol·licitar qualsevol dada relativa a la identitat del Comprador o destinatari de la Comanda i conducta a quantes verificacions anessin necessàries per al cas.

6. Desistiment

Restaurant Argento's informa el Comprador que conforme als articles 102 i 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, no cap el dret de desistiment en els contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

7. Llei aplicable i jurisdicció competent

Qualsevol litigi derivat de les presents Condicions Generals de Venda se sotmet de forma no exclusiva a la legislació del lloc on es realitzi la Comanda. Els litigis relatius a l'existència, interpretació, execució o incompliment del contracte conclòs entre Restaurant Argento's i el Comprador, fins i tot en cas de pluralitat de demandats, seran, en absència de solució amistosa i sense perjudici del que es disposa en la normativa relativa a jurisdicció aplicable, competència no exclusiva dels tribunals espanyols competents per aplicació de les normes establertes en la legislació aplicable.

8. Atenció al client. Queixes i reclamacions

Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l'estat d'una Comanda o d'una modificació o cancel·lació, pot posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client de l'establiment de Restaurant Argento's al qual va efectuar la Comanda.

Així mateix, pot formular qualsevol queixa o reclamació en relació al servei prestat per mitjà de correu electrònic remès a hola@argentos.barcelona. També existeixen fulles de reclamacions a la seva disposició en cadascun dels establiments Restaurant Argento's.

X